સંક્ષિપ્ત જીવન ક્રમ

બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી. હરિલાલ જૈન

સંક્ષિપ્ત જીવન ક્રમ

જન્મ:
વીર સવંત ૨૪૫૧ પોષ સુદ પુનમ

ઈ. સ. ૧૯૨૫

'અજરા-અમર', બજાર લાઈન

જેતપર (મોરબી - સૌરાષ્ટ્ર)


પિતાજી:

શ્રી અમૃતલાલ કાશીદાસ મહેતા


માતુશ્રી:

અચરત મા

મોટા ભાઈ:

જેવંતલાલ અમૃતલાલ મહેતા (મોરબી)


સંત સમાગમ:

પૂ. કાનજીસ્વામી
વીર સવંત ૨૪૬૯ અષાઢ સુદ ૨ - અષાઢી બીજ
ઈ. સ. ૧૯૪૩ (ઉમર ૧૯)
રાજકોટ

બ્રહ્મચર્ય વ્રત અંગીકાર:

વીર સવંત ૨૪૭૩ ફાગણ સુદ ૧

તા: ૨૨-૨-૧૯૪૭ (ઉમર ૨૩)

સોનગઢ


સ્વાનુભુતી:

વીર સવંત ૨૪૯૭ અષાઢ વદ ૭

सावन कृष्ण पक्ष ७

સવારે ૧૦ વાગે - Morning 10 AM

જુલાઈ ૧૯૭૧ (ઉમર ૪૭)

સોનગઢ સ્વાધ્યાય મંદિર પરિસર

(ટેપ રેકોર્ડિંગ રૂમની બાજુની રૂમ)


સ્વર્ગવાસ:

સમાધિ મરણ = મૃત્યુ મહોત્સવ

વીર સવંત ૨૫૧૪ માગસર વદ ૩

पौष कृष्ण पक्ष ३

રાત્રે ૧૦ વાગે - Night 10 PM

કષાય પાહુડ શાસ્ત્ર - ભાગ ૧૫ સ્વાધ્યાય પૂર્ણ કર્યા બાદ

તા: ૮-૧૨-૧૯૮૭ (ઉમર ૬૩)

બ્લોક નં. ૨૫, કહાન નગર સોસાયટી, સોનગઢ

વધુ માહિતી માટે ટોચ પર આવેલ Menu માંથી યોગ્ય option select કરો. Mobile ફોનમાં ઉપર ડાબી તરફ આવેલ Menu icon (☰) click કરો.