બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી. હરિલાલ જૈન વિષે વધુ માહિતી મેળવવા અથવા તેમણે લખેલ ૧૫૦ થી વધુ સાહિત્યની માહિતી મેળવવા તમે નીચે જણાવેલા સ્થળે સંપર્ક કરી શકો છો:


નોંધ: જેવંતલાલ અમૃતલાલ મહેતા, એ બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી. હરિલાલ જૈનના સગા ભાઈ હતા.

ONLINE

મુંબઈ

મહેશભાઈ જેવંતલાલ મહેતા
Biztact Solutions Pvt. Ltd.
F-૧૫, કૃપાનગર,
આદિપાર્શ્વ જિનાલયની સામે,
ઈર્લા, એસ. વી. રોડ,
વિલેપાર્લે (વેસ્ટ),
મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૫૬.
(M) +91-9869 19 72 82
(M) +91-98 196 096 48
(R) +91-22-2620 7255
(O) +91-22-24380712
(E)
jain.gyannidhi@gmail.com

કલ્પેશ સુરેશભાઈ જેવંતલાલ મહેતા
ભૌમિક એપાર્ટમેન્ટ, રામ ગલી,
કાંદિવલી (વેસ્ટ),
મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૬૭.
(M) +91-98690 41470
(R) +91-22-28080 311

રાજકોટ

પ્રકાશભાઈ જેવંતલાલ મહેતા
ગંગા-જમુના એપાર્ટમેન્ટ, જમુના-૧૦૦૪,
૧૦મોં માળ, ઘંટેશ્વર પાર્કની બાજુમાં,
જામનગર રોડ, ઘંટેશ્વર,
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૬.
(M) +91-94280 36667


રમેશભાઈ જેવંતલાલ મહેતા
રાજેશભાઈ જેવંતલાલ મહેતા
શૈલેશભાઈ જેવંતલાલ મહેતા
સીટી લાઇટ્સ,
૫, સેંટર પોઈન્ટ, આશાપુરા રોડ,
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧.
(M) +91-98259 08563
(R) +91-281-2468176 / 2467117
(O) +91-281-2223641
citylightsrajkot at rediffmail.com

મધ્ય પ્રદેશ

શ્રી. અખિલ ભારતીય જૈન યુવા ફેડેરેસન,
ભગવાન મહાવીર ચૌક,
ખેરાગઢ - ૪૯૧ ૮૮૧,
મધ્ય પ્રદેશ.
(O) +91-94 24 111 488

સોનગઢ

પન્નાબેન મહેશભાઈ મહેતા
A-૩૦૨, ગુરુપ્રભાવ,
સોનગઢ - ૩૬૪૨૫૦
(M) +91-99 69 19 42 88
(E) mehta.panna at gmail.com

બ્ર. તારાબેન / બ્ર. મેનાબેન
કહાન રશ્મિ,
સોનગઢ - ૩૬૪૨૫૦,
(M) +91-99 78 00 7881
(M) +91-73 83 86 5559

મોરબી

જીતેશ દિનેશભાઈ જેવંતલાલ મહેતા
અમૃત હાર્ડવેર એન્ડ ઈલેક્ટ્રિકલ્સ,
૮, ગોકુલધામ, રવાપર રોડ,
મોરબી - ૩૬૩૬૪૧.
(M) +91-94267 86056
(R) +91-2822-232263
(O) +91-2822-232056
(E) dinesh_mehta1 at yahoo.co.in