બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી. હરિલાલ જૈન સબંધિત Videos.

બીજા અનેક videos જોવા આ લિંક ક્લીક કરો https://youtube.com/c/harilaljain

"કુંદકુંદ કહાન ટ્રસ્ટ" દ્વારા ૧ જુલાઈ ૨૦૧૪માં બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી. હરિલાલ જૈનનું કરવામાં આવેલ બહુમાન.

સ્વાનુભૂતિ ઝરણાં - બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી. હરિલાલ જૈન દ્વારા રચાયેલા ગીતોનું video આલ્બમ.

૨૪ તીર્થંકર મહાપુરાણ (56 videos)

બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી. હરિલાલ જૈન દ્વારા લેખિત ૨૪ તીર્થંકર મહાપુરાણ. મહાપુરાણ પુસ્તકમાં ચોવીસે ચોવીસ તીર્થંકર ભગવાનના અનેક ભવોનું વર્ણન છે.

સ્વાનુભૂતિ પ્રકાશ - પદ ૧ થી ૪૭ (3 videos + related videos)

ઇત્યાદિ videos 

બીજા અનેક videos જોવા આ લિંક ક્લીક કરો https://youtube.com/c/harilaljain